[CMAKE/RAPPS]
authorRafal Harabien <rafalh@reactos.org>
Sun, 17 Apr 2011 09:31:31 +0000 (09:31 +0000)
committerRafal Harabien <rafalh@reactos.org>
Sun, 17 Apr 2011 09:31:31 +0000 (09:31 +0000)
* Inform compiler about encoding in resource files using pragma. No pragmas caused problem because *.mc parser in cmake branch inserts pragma in its output files, which was included before other rc files
* Change RC files encoding to UTF-8 (without BOM)
* Fixes broken non-latin characters in rapps

svn path=/branches/cmake-bringup/; revision=51373

14 files changed:
base/applications/rapps/lang/bg-BG.rc
base/applications/rapps/lang/cs-CZ.rc
base/applications/rapps/lang/de-DE.rc
base/applications/rapps/lang/en-US.rc
base/applications/rapps/lang/es-ES.rc
base/applications/rapps/lang/fr-FR.rc
base/applications/rapps/lang/it-IT.rc
base/applications/rapps/lang/ja-JP.rc
base/applications/rapps/lang/no-NO.rc
base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
base/applications/rapps/lang/ru-RU.rc
base/applications/rapps/lang/sk-SK.rc
base/applications/rapps/lang/sv-SE.rc
base/applications/rapps/lang/uk-UA.rc

index d90af82..35057a8 100644 (file)
@@ -1,27 +1,29 @@
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
-       POPUP "&Ôàéë"
+       POPUP "&Файл"
        BEGIN
-               MENUITEM "Íà&ñòðîéêè", ID_SETTINGS
+               MENUITEM "На&стройки", ID_SETTINGS
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Èç&õîä",     ID_EXIT
+               MENUITEM "Из&ход",     ID_EXIT
        END
-       POPUP "&Ïðèëîæåíèÿ"
+       POPUP "&Приложения"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Ñëàãàíå",  ID_INSTALL
-               MENUITEM "&Ìàõàíå",ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Ïðîìÿíà",   ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Слагане",  ID_INSTALL
+               MENUITEM "&Махане",ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Промяна",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå îò ðåãèñòúðà", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Пре&махване от регистъра", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",  ID_REFRESH
+               MENUITEM "О&пресняване",  ID_REFRESH
        END
-       POPUP "Ïîìîù"
+       POPUP "Помощ"
        BEGIN
-               MENUITEM "Ïîìîù",      ID_HELP, GRAYED
-               MENUITEM "Çà",     ID_ABOUT
+               MENUITEM "Помощ",      ID_HELP, GRAYED
+               MENUITEM "За",     ID_ABOUT
        END
 END
 
@@ -29,8 +31,8 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Îòâàðÿíå íà âðúçêàòà â îáçîðíèê", ID_OPEN_LINK
-               MENUITEM "&Çàïîìíÿíå íà âðúçêàòà â êîøíèöàòà", ID_COPY_LINK
+               MENUITEM "&Отваряне на връзката в обзорник", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Запомняне на връзката в кошницата", ID_COPY_LINK
        END
 END
 
@@ -38,156 +40,156 @@ IDR_APPLICATIONMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Ñëàãàíå",   ID_INSTALL
-               MENUITEM "&Ìàõàíå", ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Ïðîìÿíà",    ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Слагане",   ID_INSTALL
+               MENUITEM "&Махане", ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Промяна",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå îò ðåãèñòúðà", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Пре&махване от регистъра", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",   ID_REFRESH
+               MENUITEM "О&пресняване",   ID_REFRESH
        END
 END
 
 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 254, 144
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Íàñòðîéêè"
+CAPTION "Настройки"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "Îáùè", -1, 4, 2, 244, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Ñúõðàíÿâàíå ðàçïîëîæåíèåòî íà ïðîçîðåöà", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 223, 12
-       AUTOCHECKBOX "Îá&íîâÿâàíå íà ñïèñúêà ñ äîñòúïíèòå ïðèëîæåíèÿ ïðè ïóñêàíå", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 227, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Âïèñâàíå íà ñëàãàíèÿòà è ìàõàíèÿòà íà ïðèëîæåíèÿ", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 223, 12
+       GROUPBOX "Общи", -1, 4, 2, 244, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Съхраняване разположението на прозореца", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 223, 12
+       AUTOCHECKBOX "Об&новяване на списъка с достъпните приложения при пускане", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 227, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Вписване на слаганията и маханията на приложения", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 223, 12
 
-       GROUPBOX "Ñâàëÿíå", -1, 4, 65, 244, 51
-       LTEXT "Ïàïêà çà ñâàëåíèòå ôàéëîâå", -1, 16, 75, 100, 9
+       GROUPBOX "Сваляне", -1, 4, 65, 244, 51
+       LTEXT "Папка за свалените файлове", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "Èç&áîð", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "Ñëåä ñëàãàíå, èçïîëçâàíèòå ôàéëîâå äà ñå èçòðèâàò", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       PUSHBUTTON "Из&бор", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       AUTOCHECKBOX "След слагане, използваните файлове да се изтриват", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Ïîäðàçáèðàíî", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 116, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Подразбирано", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 116, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
 
 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 216, 97
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñëàãàíå íà ïðèëîæåíèå"
+CAPTION "Слагане на приложение"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "Ñëàãàíå îò îïòè÷åí íîñèòåë", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
-       AUTORADIOBUTTON "&Ñâàëÿíå è ñëàãàíå", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
+       AUTORADIOBUTTON "Слагане от оптичен носител", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Сваляне и слагане", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
-       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 86, 78, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 86, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
 END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "Ñâàëÿíå"
+CAPTION "Сваляне"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
     LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
-    PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 210, 66
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
-CAPTION "Çà"
+CAPTION "За"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       LTEXT "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ\nÂúçïðîèçâîäñòâåíè ïðàâà (C) 2009\nÄìèòðèé ×àïúéøåâ (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
-       PUSHBUTTON "Çàòâàðÿíå", IDOK, 133, 46, 50, 14
+       LTEXT "Управителят за приложожения на РеактОС\nВъзпроизводствени права (C) 2009\nДмитрий Чапъйшев (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
+       PUSHBUTTON "Затваряне", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_TOOLTIP_INSTALL "Ñëàãàíå"
-       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Ìàõàíå"
-       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Ïðîìÿíà"
-       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Íàñòðîéêè"
-       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îïðåñíÿâàíå"
-       IDS_TOOLTIP_EXIT "Èçõîä"
+       IDS_TOOLTIP_INSTALL "Слагане"
+       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Махане"
+       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Промяна"
+       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Настройки"
+       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Опресняване"
+       IDS_TOOLTIP_EXIT "Изход"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APP_NAME "Èìå"
-       IDS_APP_INST_VERSION "Èçäàíèå"
-       IDS_APP_DESCRIPTION "Îïèñàíèå"
+       IDS_APP_NAME "Име"
+       IDS_APP_INST_VERSION "Издание"
+       IDS_APP_DESCRIPTION "Описание"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_INFO_VERSION "\nÂåðñèÿ: "
-       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nÎïèñàíèå: "
-       IDS_INFO_PUBLISHER "\nÈçäàòåë: "
-       IDS_INFO_HELPLINK "\nÂðúçêà çà ïîìîù: "
-       IDS_INFO_HELPPHONE "\nÒåëåôîí çà ïîìîù: "
-       IDS_INFO_README "\nÏðî÷åòè ìå: "
-       IDS_INFO_REGOWNER "\nÂïèñàí ñîáñòâåíèê: "
-       IDS_INFO_PRODUCTID "\nÎçíà÷èòåë íà ïðîèçâåäåíèåòî: "
-       IDS_INFO_CONTACT "\nÑâðúçêà: "
-       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nÑâåäåíèÿ çà îáíîâÿâàíå: "
-       IDS_INFO_INFOABOUT "\nÑâåäåíèÿ çà: "
-       IDS_INFO_COMMENTS "\nÇàáåëåæêè: "
-       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nÑëîæåíî â: "
-       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nÑëîæåíî îò: "
-       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nÍèç çà ïðåìàõâàíå: "
-       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÏúò çà èçìåíåíèÿ: "
-       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nÄàòà íà ñëàãàíå: "
+       IDS_INFO_VERSION "\nВерсия: "
+       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nОписание: "
+       IDS_INFO_PUBLISHER "\nИздател: "
+       IDS_INFO_HELPLINK "\nВръзка за помощ: "
+       IDS_INFO_HELPPHONE "\nТелефон за помощ: "
+       IDS_INFO_README "\nПрочети ме: "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nВписан собственик: "
+       IDS_INFO_PRODUCTID "\nОзначител на произведението: "
+       IDS_INFO_CONTACT "\nСвръзка: "
+       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nСведения за обновяване: "
+       IDS_INFO_INFOABOUT "\nСведения за: "
+       IDS_INFO_COMMENTS "\nЗабележки: "
+       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nСложено в: "
+       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nСложено от: "
+       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nНиз за премахване: "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nПът за изменения: "
+       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nДата на слагане: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_AINFO_VERSION "\nÂåðñèÿ: "
-       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nÎïèñàíèå: "
-       IDS_AINFO_SIZE "\nÐàçìåð: "
-       IDS_AINFO_URLSITE "\nÄîìàøíà ñòðàíèöà: "
-       IDS_AINFO_LICENCE "\nÐàçðåøèòåëíî: "
+       IDS_AINFO_VERSION "\nВерсия: "
+       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nОписание: "
+       IDS_AINFO_SIZE "\nРазмеÑ\80: "
+       IDS_AINFO_URLSITE "\nДомашна страница: "
+       IDS_AINFO_LICENCE "\nРазÑ\80еÑ\88иÑ\82елно: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_CAT_AUDIO "Çâóê"
-       IDS_CAT_DEVEL "Ðàçðàáîòêà"
-       IDS_CAT_DRIVERS "Âîäà÷è (äðàéâåðè)"
-       IDS_CAT_EDU "Îáðàçîâàíèå"
-       IDS_CAT_ENGINEER "Èíæåíåðñòâî"
-       IDS_CAT_FINANCE "Ôèíàíñè"
-       IDS_CAT_GAMES "Èãðè è çàáàâëåíèÿ"
-       IDS_CAT_GRAPHICS "ãðàôèêà"
-       IDS_CAT_INTERNET "Èíòåðíåò è ìðåæà"
-       IDS_CAT_LIBS "Áèáëèîòåêè"
-       IDS_CAT_OFFICE "Ñëóæåáíè"
-       IDS_CAT_OTHER "Äðóãè"
-       IDS_CAT_SCIENCE "Íàóêà"
-       IDS_CAT_TOOLS "Ñðåäñòâà"
-       IDS_CAT_VIDEO "Âèäåî"
+       IDS_CAT_AUDIO "Звук"
+       IDS_CAT_DEVEL "РазÑ\80абоÑ\82ка"
+       IDS_CAT_DRIVERS "Водачи (драйвери)"
+       IDS_CAT_EDU "Образование"
+       IDS_CAT_ENGINEER "Инженерство"
+       IDS_CAT_FINANCE "Финанси"
+       IDS_CAT_GAMES "Игри и забавления"
+       IDS_CAT_GRAPHICS "графика"
+       IDS_CAT_INTERNET "Интернет и мрежа"
+       IDS_CAT_LIBS "Библиотеки"
+       IDS_CAT_OFFICE "Служебни"
+       IDS_CAT_OTHER "Други"
+       IDS_CAT_SCIENCE "Наука"
+       IDS_CAT_TOOLS "Средства"
+       IDS_CAT_VIDEO "Видео"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APPTITLE "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ"
-       IDS_SEARCH_TEXT "Òúðñåíå"
-       IDS_INSTALL "Ñëàãàíå"
-       IDS_UNINSTALL "Ìàõàíå"
-       IDS_MODIFY "Ïðîìÿíà"
-       IDS_APPS_COUNT "Áðîé ïðèëîæåíèÿ: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Óïðàâèòåëÿò íà ïðèëîæåíèÿòà íà ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Èçáåðåòå ðàçäåë îò ëÿâàòà ñòðàíà, ñëåä êîåòî èçáåðåòå ïðèëîæåíèå çà ñëàãàíå èëè ïðåìàõâàíå.\nÑòðàíèöàòà íà ÐåàêòÎÑ: "
+       IDS_APPTITLE "Управителят за приложения на РеактОС"
+       IDS_SEARCH_TEXT "Търсене"
+       IDS_INSTALL "Слагане"
+       IDS_UNINSTALL "Махане"
+       IDS_MODIFY "Промяна"
+       IDS_APPS_COUNT "Брой приложения: %d"
+       IDS_WELCOME_TITLE "Управителят на приложенията на РеактОС ви приветства"
+       IDS_WELCOME_TEXT "Изберете раздел от лявата страна, след което изберете приложение за слагане или премахване.\nСтраницата на РеактОС: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
-       IDS_INSTALLED "Ñëîæåíî"
-       IDS_AVAILABLEFORINST "Íàëè÷íî çà ñëàãàíå"
-       IDS_UPDATES "Îáíîâëåíèÿ"
-       IDS_APPLICATIONS "Ïðèëîæåíèÿ"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Èçáåðåòå ïàïêà, â êîÿòî äà ñå ñâàëÿò ïðèëîæåíèÿòà:"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Óêàçàëè ñòå íåñúñøåñòâóâàùà ïàïêà!"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "You should be administrator for start ""Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Óâåðåí ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå äàííèòå çà ñëîæåíîòî ïðèëîæåíèå îò ðåãèñòúðà?"
-       IDS_INFORMATION "Ñâåäåíèÿ"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Ïðåìàõâàíåòî íà äàííèòå çà ïðèëîæåíèåòî îò ðåãèñòúðà å íåâúçìîæíî!"
+       IDS_INSTALLED "Сложено"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Налично за слагане"
+       IDS_UPDATES "Обновления"
+       IDS_APPLICATIONS "Приложения"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Изберете папка, в която да се свалят приложенията:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Указали сте несъсшествуваща папка!"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "You should be administrator for start ""Управителят за приложения на РеактОС""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Уверен ли сте, че искате да изтриете данните за сложеното приложение от регистъра?"
+       IDS_INFORMATION "Сведения"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Премахването на данните за приложението от регистъра е невъзможно!"
 END
index d822165..efd5f98 100644 (file)
@@ -3,13 +3,15 @@
  * UPDATED:     2010-12-12
  */
 
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "&Soubor"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Nastavení", ID_SETTINGS
+               MENUITEM "&Nastavení", ID_SETTINGS
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "&Konec",     ID_EXIT
        END
@@ -17,15 +19,15 @@ BEGIN
        BEGIN
                MENUITEM "&Instalovat",  ID_INSTALL
                MENUITEM "&Odinstalovat",ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Zmìnit",   ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Změnit",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "Odstranit z &registru", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "&Obnovit",  ID_REFRESH
        END
-       POPUP "Nápovìda"
+       POPUP "Nápověda"
        BEGIN
-               MENUITEM "Nápovìda",      ID_HELP, GRAYED
+               MENUITEM "Nápověda",      ID_HELP, GRAYED
                MENUITEM "O programu...",     ID_ABOUT
        END
 END
@@ -34,8 +36,8 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Otevøít odkaz v prohlí\9ei", ID_OPEN_LINK
-               MENUITEM "&Kopírovat odkaz do schránky", ID_COPY_LINK
+               MENUITEM "&Otevřít odkaz v prohlížeči", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Kopírovat odkaz do schránky", ID_COPY_LINK
        END
 END
 
@@ -45,7 +47,7 @@ BEGIN
        BEGIN
                MENUITEM "&Instalovat",   ID_INSTALL
                MENUITEM "&Odinstalovat", ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Zmìnit",    ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Změnit",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "Odebrat z &registru", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
@@ -55,21 +57,21 @@ END
 
 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 250, 144
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Nastavení"
+CAPTION "Nastavení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "Obecné", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Ulo\9eit pozici okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Aktualizovat seznam dostupných programù pøi startu programu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "Ukládat &záznam instalací a odstranìní programù", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+       GROUPBOX "Obecné", -1, 4, 2, 240, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Uložit pozici okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Aktualizovat seznam dostupných programů při startu programu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "Ukládat &záznam instalací a odstranění programů", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
-       GROUPBOX "Stahování", -1, 4, 65, 240, 51
-       LTEXT "Slo\9eka se sta\9eenými soubory:", -1, 16, 75, 100, 9
+       GROUPBOX "Stahování", -1, 4, 65, 240, 51
+       LTEXT "Složka se staženými soubory:", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "&Procházet...", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "&Smazat instalátor programu po dokonèení instalace", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       PUSHBUTTON "&Procházet...", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       AUTOCHECKBOX "&Smazat instalátor programu po dokončení instalace", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Výchozí", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Výchozí", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
@@ -81,8 +83,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "&Instalovat z média (CD nebo DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
-       AUTORADIOBUTTON "&Stáhnout a instalovat", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
+       AUTORADIOBUTTON "&Instalovat z média (CD nebo DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Stáhnout a instalovat", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
        PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
@@ -90,7 +92,7 @@ END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "Stahování..."
+CAPTION "Stahování..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
@@ -103,8 +105,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 CAPTION "O programu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       LTEXT "ReactOS Mana\9eer aplikací\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
-       PUSHBUTTON "Zavøít", IDOK, 133, 46, 50, 14
+       LTEXT "ReactOS Manažer aplikací\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
+       PUSHBUTTON "Zavřít", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
 
@@ -112,15 +114,15 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_TOOLTIP_INSTALL "Instalovat"
        IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinstalovat"
-       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Zmìnit"
-       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Nastavení"
+       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Změnit"
+       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Nastavení"
        IDS_TOOLTIP_REFRESH "Obnovit"
        IDS_TOOLTIP_EXIT "Konec"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APP_NAME "Název"
+       IDS_APP_NAME "Název"
        IDS_APP_INST_VERSION "Verze"
        IDS_APP_DESCRIPTION "Popis"
 END
@@ -130,19 +132,19 @@ BEGIN
        IDS_INFO_VERSION "\nVerze: "
        IDS_INFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
        IDS_INFO_PUBLISHER "\nVydavatel: "
-       IDS_INFO_HELPLINK "\nInternetová pomoc: "
-       IDS_INFO_HELPPHONE "\nTelefonní pomoc: "
+       IDS_INFO_HELPLINK "\nInternetová pomoc: "
+       IDS_INFO_HELPPHONE "\nTelefonní pomoc: "
        IDS_INFO_README "\nReadme: "
-       IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrovaný vlastník: "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrovaný vlastník: "
        IDS_INFO_PRODUCTID "\nID produktu: "
        IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
-       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nInformace o aktualizacích: "
+       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nInformace o aktualizacích: "
        IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformace o: "
-       IDS_INFO_COMMENTS "\nKomentáøe: "
-       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nUmístìní instalace: "
+       IDS_INFO_COMMENTS "\nKomentáře: "
+       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nUmístění instalace: "
        IDS_INFO_INSTALLSRC "\nZdroj instalace: "
-       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nOdinstalaèní øetìzec: "
-       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nCesta úpravy: "
+       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nOdinstalační řetězec: "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nCesta úpravy: "
        IDS_INFO_INSTALLDATE "\nDatum instalace: "
 END
 
@@ -151,48 +153,48 @@ BEGIN
        IDS_AINFO_VERSION "\nVerze: "
        IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
        IDS_AINFO_SIZE "\nVelikost: "
-       IDS_AINFO_URLSITE "\nDomovská stránka: "
+       IDS_AINFO_URLSITE "\nDomovská stránka: "
        IDS_AINFO_LICENCE "\nLicence: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_CAT_AUDIO "Audio"
-       IDS_CAT_DEVEL "Vývoj"
-       IDS_CAT_DRIVERS "Ovladaèe"
-       IDS_CAT_EDU "\8akola hrou"
-       IDS_CAT_ENGINEER "Strojírenství"
+       IDS_CAT_DEVEL "Vývoj"
+       IDS_CAT_DRIVERS "Ovladače"
+       IDS_CAT_EDU "Škola hrou"
+       IDS_CAT_ENGINEER "Strojírenství"
        IDS_CAT_FINANCE "Finance"
-       IDS_CAT_GAMES "Hry a zábava"
+       IDS_CAT_GAMES "Hry a zábava"
        IDS_CAT_GRAPHICS "Grafika"
-       IDS_CAT_INTERNET "Internet a sítì"
+       IDS_CAT_INTERNET "Internet a sítě"
        IDS_CAT_LIBS "Knihovny"
-       IDS_CAT_OFFICE "Kanceláø"
-       IDS_CAT_OTHER "Jiné"
-       IDS_CAT_SCIENCE "Vìda"
-       IDS_CAT_TOOLS "Nástroje"
+       IDS_CAT_OFFICE "Kancelář"
+       IDS_CAT_OTHER "Jiné"
+       IDS_CAT_SCIENCE "Věda"
+       IDS_CAT_TOOLS "Nástroje"
        IDS_CAT_VIDEO "Video"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APPTITLE "ReactOS Mana\9eer aplikací"
+       IDS_APPTITLE "ReactOS Manažer aplikací"
        IDS_SEARCH_TEXT "Hledat..."
        IDS_INSTALL "Instalovat"
        IDS_UNINSTALL "Odinstalovat"
-       IDS_MODIFY "Zmìnit"
-       IDS_APPS_COUNT "Poèet aplikací: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Vítejte v ReactOS Mana\9eeru aplikací!\n\n"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Na levé stranì zvolte kategorii, pak vpravo zvolte aplikaci, která bude nainstalována nebo odinstalována.\nWebová stránka ReactOS: "
+       IDS_MODIFY "Změnit"
+       IDS_APPS_COUNT "Počet aplikací: %d"
+       IDS_WELCOME_TITLE "Vítejte v ReactOS Manažeru aplikací!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TEXT "Na levé straně zvolte kategorii, pak vpravo zvolte aplikaci, která bude nainstalována nebo odinstalována.\nWebová stránka ReactOS: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
-       IDS_INSTALLED "Nainstalováno"
-       IDS_AVAILABLEFORINST "Dostupné k instalaci"
+       IDS_INSTALLED "Nainstalováno"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Dostupné k instalaci"
        IDS_UPDATES "Aktualizace"
        IDS_APPLICATIONS "Aplikace"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Zvolte slo\9eku, do které se budou ukládat sta\9eené soubory:"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Zvolená slo\9eka neexistuje. Vytvoøit?"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "Ke spu\9atìní ""ReactOS Mana\9eera aplikací"" je tøeba být administrátor!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Urèitì odstranit data instalovaného programu z registru?"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Zvolte složku, do které se budou ukládat stažené soubory:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Zvolená složka neexistuje. Vytvořit?"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "Ke spuštění ""ReactOS Manažera aplikací"" je třeba být administrátor!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Určitě odstranit data instalovaného programu z registru?"
        IDS_INFORMATION "Informace"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nepodaøilo se odstranit data programu z registru!"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nepodařilo se odstranit data programu z registru!"
 END
index ea4dbc8..b7ddda3 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_GERMAN
 
 IDR_MAINMENU MENU
@@ -12,7 +14,7 @@ BEGIN
        BEGIN
                MENUITEM "&Installieren",  ID_INSTALL
                MENUITEM "&Deinstallieren",ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Ändern",   ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Ändern",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "Aus &Registry entfernen", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
@@ -21,7 +23,7 @@ BEGIN
        POPUP "Hilfe"
        BEGIN
                MENUITEM "Hilfe",      ID_HELP, GRAYED
-               MENUITEM "Über",     ID_ABOUT
+               MENUITEM "Über",     ID_ABOUT
        END
 END
 
@@ -29,7 +31,7 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Öffne den Link in einem Browser", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Öffne den Link in einem Browser", ID_OPEN_LINK
                MENUITEM "&Kopiere den Link in die Zwischenablage", ID_COPY_LINK
        END
 END
@@ -40,7 +42,7 @@ BEGIN
        BEGIN
                MENUITEM "&Installieren",   ID_INSTALL
                MENUITEM "&Deinstallieren", ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Ändern",    ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Ändern",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "Aus &Registry entfernen", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
@@ -55,14 +57,14 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        GROUPBOX "Allgemein", -1, 4, 2, 240, 61
        AUTOCHECKBOX "Fensterposition &speichern", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "Beim Start Liste der verfügbaren Programme &aktualisieren", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "Hinzufügen und Entfernen von Programmen mit&loggen", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "Beim Start Liste der verfügbaren Programme &aktualisieren", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "Hinzufügen und Entfernen von Programmen mit&loggen", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
        GROUPBOX "Download", -1, 4, 65, 240, 51
-       LTEXT "Ordner für Downloads:", -1, 16, 75, 100, 9
+       LTEXT "Ordner für Downloads:", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "&Wählen", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "&Installer nach Programminstallation löschen", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       PUSHBUTTON "&Wählen", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       AUTOCHECKBOX "&Installer nach Programminstallation löschen", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
        PUSHBUTTON "Vorgabe", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
@@ -76,7 +78,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "&Installation von einem Datenträger (CD oder DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Installation von einem Datenträger (CD oder DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
        AUTORADIOBUTTON "Herunterla&den und installieren", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
@@ -95,11 +97,11 @@ END
 
 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
-CAPTION "Über"
+CAPTION "Über"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "ReactOS-Anwendungsmanager\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
-       PUSHBUTTON "Schließen", IDOK, 133, 46, 50, 14
+       PUSHBUTTON "Schließen", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
 
@@ -107,7 +109,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_TOOLTIP_INSTALL "Installieren"
        IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Deinstallieren"
-       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Ändern"
+       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Ändern"
        IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Einstellungen"
        IDS_TOOLTIP_REFRESH "Aktualisieren"
        IDS_TOOLTIP_EXIT "Beenden"
@@ -128,16 +130,16 @@ BEGIN
        IDS_INFO_HELPLINK "\nHilfe-Link: "
        IDS_INFO_HELPPHONE "\nHilfe-Telefonnr.: "
        IDS_INFO_README "\nReadme: "
-       IDS_INFO_REGOWNER "\nregistrierter Eigentümer: "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nregistrierter Eigentümer: "
        IDS_INFO_PRODUCTID "\nProdukt-ID: "
        IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
        IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUpdate-Informationen: "
-       IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation über: "
+       IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation über: "
        IDS_INFO_COMMENTS "\nKommentare: "
        IDS_INFO_INSTLOCATION "\nInstallationsort: "
        IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstallationsquelle: "
        IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nDeinstallationsstring: "
-       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÄnderungspfad: "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÄnderungspfad: "
        IDS_INFO_INSTALLDATE "\nInstallationsdatum: "
 END
 
@@ -145,7 +147,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_AINFO_VERSION "\nVersion: "
        IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nBeschreibung: "
-       IDS_AINFO_SIZE "\nGröße: "
+       IDS_AINFO_SIZE "\nGröße: "
        IDS_AINFO_URLSITE "\nHomepage: "
        IDS_AINFO_LICENCE "\nLizenz: "
 END
@@ -158,11 +160,11 @@ BEGIN
        IDS_CAT_EDU "Edutainment"
        IDS_CAT_ENGINEER "Technische Anwendungen"
        IDS_CAT_FINANCE "Finanzen"
-       IDS_CAT_GAMES "Spiele & Spaß"
+       IDS_CAT_GAMES "Spiele & Spaß"
        IDS_CAT_GRAPHICS "Grafik"
        IDS_CAT_INTERNET "Internet & Netzwerk"
        IDS_CAT_LIBS "Bibliotheken"
-       IDS_CAT_OFFICE "Büro"
+       IDS_CAT_OFFICE "Büro"
        IDS_CAT_OTHER "Sonstiges"
        IDS_CAT_SCIENCE "Wissenschaft"
        IDS_CAT_TOOLS "Werkzeuge"
@@ -175,19 +177,19 @@ BEGIN
        IDS_SEARCH_TEXT "Suche..."
        IDS_INSTALL "Installieren"
        IDS_UNINSTALL "Deinstallieren"
-       IDS_MODIFY "Ändern"
+       IDS_MODIFY "Ändern"
        IDS_APPS_COUNT "Anzahl der Anwendungen: %d"
        IDS_WELCOME_TITLE "Willkommen im ReactOS-Anwendungsmanager!\n\n"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Wählen Sie links eine Kategorie und dann eine Anwendung um sie zu installieren oder zu deinstallieren.\nReactOS-Webseite: "
+       IDS_WELCOME_TEXT "Wählen Sie links eine Kategorie und dann eine Anwendung um sie zu installieren oder zu deinstallieren.\nReactOS-Webseite: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
        IDS_INSTALLED "Installiert"
-       IDS_AVAILABLEFORINST "Zur Installation verfügbar"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Zur Installation verfügbar"
        IDS_UPDATES "Aktualisierungen"
        IDS_APPLICATIONS "Anwendungen"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Wählen Sie ein Verzeichnis aus, das zum Herunterladen verwendet werden soll:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Wählen Sie ein Verzeichnis aus, das zum Herunterladen verwendet werden soll:"
        IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Sie haben ein nicht existierendes Verzeichnis angegeben! Neu anlegen?"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "Sie müssen als Administrator angemeldet sein, um den Anwendungsmanager zu starten!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Sind Sie sich sicher, dass Sie die Daten dieses Programms aus der Registry entfernen möchten?"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "Sie müssen als Administrator angemeldet sein, um den Anwendungsmanager zu starten!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Sind Sie sich sicher, dass Sie die Daten dieses Programms aus der Registry entfernen möchten?"
        IDS_INFORMATION "Informationen"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Konnte die Daten nicht aus der Registry löschen!"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Konnte die Daten nicht aus der Registry löschen!"
 END
index 677ca86..c5e674e 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
 IDR_MAINMENU MENU
index 9776a77..1af56cf 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDR_MAINMENU MENU
@@ -54,7 +56,7 @@ CAPTION "Ajustes"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        GROUPBOX "General ", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Guardar posición de la ventana", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Guardar posición de la ventana", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
        AUTOCHECKBOX "&Actualizar la lista de programas accesibles al comenzar", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
        AUTOCHECKBOX "&Registro de programas instalados y desinstalados", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
@@ -62,7 +64,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Carpeta de descargas:", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
        PUSHBUTTON "&Seleccionar", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "&Borrar el instalador del programa tras su instalación", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Borrar el instalador del programa tras su instalación", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
        PUSHBUTTON "Por defecto", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "Aceptar", IDOK, 116, 124, 60, 14
@@ -116,37 +118,37 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_APP_NAME "Nombre"
-       IDS_APP_INST_VERSION "Versión"
-       IDS_APP_DESCRIPTION "Descripción"
+       IDS_APP_INST_VERSION "Versión"
+       IDS_APP_DESCRIPTION "Descripción"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_INFO_VERSION "\nVersión: "
-       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nDescripción: "
+       IDS_INFO_VERSION "\nVersión: "
+       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nDescripción: "
        IDS_INFO_PUBLISHER "\nAutor: "
        IDS_INFO_HELPLINK "\nEnlace de ayuda: "
-       IDS_INFO_HELPPHONE "\nTeléfono de ayuda: "
+       IDS_INFO_HELPPHONE "\nTeléfono de ayuda: "
        IDS_INFO_README "\nLeeme: "
        IDS_INFO_REGOWNER "\nUsuario registrador: "
        IDS_INFO_PRODUCTID "\nID Producto: "
        IDS_INFO_CONTACT "\nContacto: "
-       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nInformación actualización: "
-       IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformación Acerca de: "
+       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nInformación actualización: "
+       IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformación Acerca de: "
        IDS_INFO_COMMENTS "\nComentarios: "
-       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nLocalización de instalación: "
-       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nOrigen de instalación: "
-       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nComando de desinstalación: "
+       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nLocalización de instalación: "
+       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nOrigen de instalación: "
+       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nComando de desinstalación: "
        IDS_INFO_MODIFYPATH "\nRuta modificada: "
-       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nFecha instalación: "
+       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nFecha instalación: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_AINFO_VERSION "\nVersión: "
-       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nDescripción: "
-       IDS_AINFO_SIZE "\nTamaño: "
-       IDS_AINFO_URLSITE "\nPágina Web: "
+       IDS_AINFO_VERSION "\nVersión: "
+       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nDescripción: "
+       IDS_AINFO_SIZE "\nTamaño: "
+       IDS_AINFO_URLSITE "\nPágina Web: "
        IDS_AINFO_LICENCE "\nLicencia: "
 END
 
@@ -155,11 +157,11 @@ BEGIN
        IDS_CAT_AUDIO "Audio"
        IDS_CAT_DEVEL "Desarrollo"
        IDS_CAT_DRIVERS "Drivers"
-       IDS_CAT_EDU "Educación"
-       IDS_CAT_ENGINEER "Ingeniería"
+       IDS_CAT_EDU "Educación"
+       IDS_CAT_ENGINEER "Ingeniería"
        IDS_CAT_FINANCE "Finanzas"
        IDS_CAT_GAMES "Juegos y Entretenimiento"
-       IDS_CAT_GRAPHICS "Gráficos"
+       IDS_CAT_GRAPHICS "Gráficos"
        IDS_CAT_INTERNET "Internet & Redes"
        IDS_CAT_LIBS "Librerias"
        IDS_CAT_OFFICE "Oficina"
@@ -178,16 +180,16 @@ BEGIN
        IDS_MODIFY "Modificar"
        IDS_APPS_COUNT "Cantidad de aplicaciones: %d"
        IDS_WELCOME_TITLE "Bienvenido a ReactOS Applications Manager!\n\n"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Seleccione una categoría a la izquierda, posteriormente seleccione la aplicación a instalar o desinstalar.\nReactOS Web: "
+       IDS_WELCOME_TEXT "Seleccione una categoría a la izquierda, posteriormente seleccione la aplicación a instalar o desinstalar.\nReactOS Web: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
        IDS_INSTALLED "Instaladas"
-       IDS_AVAILABLEFORINST "Disponible para instalación"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Disponible para instalación"
        IDS_UPDATES "Actualizaciones"
        IDS_APPLICATIONS "Aplicaciones"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Seleccione una carpeta donde se descargarán los programas:"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "¡La carpeta especificada no existe!"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "¡Debe tener privilegios de administrador para ejecutar ""ReactOS Applications Manager""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "¿Esta seguro que quiere borrar los datos del programa instalado del registro?"
-       IDS_INFORMATION "Información"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Seleccione una carpeta donde se descargarán los programas:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "¡La carpeta especificada no existe!"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "¡Debe tener privilegios de administrador para ejecutar ""ReactOS Applications Manager""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "¿Esta seguro que quiere borrar los datos del programa instalado del registro?"
+       IDS_INFORMATION "Información"
        IDS_UNABLE_TO_REMOVE "!Imposible eliminar los datos del programa del registro!"
 END
index e4d526e..8b25bc8 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDR_MAINMENU MENU
@@ -11,17 +13,17 @@ BEGIN
        POPUP "&Programmes"
        BEGIN
                MENUITEM "&Installer",  ID_INSTALL
-               MENUITEM "&Désinstaller",ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Désinstaller",ID_UNINSTALL
                MENUITEM "&Modifier",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "&Supprimer du registre", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Rafraîchir",  ID_REFRESH
+               MENUITEM "&Rafraîchir",  ID_REFRESH
        END
        POPUP "Aide"
        BEGIN
                MENUITEM "Aide",      ID_HELP, GRAYED
-               MENUITEM "À propos",     ID_ABOUT
+               MENUITEM "Ŕ propos",     ID_ABOUT
        END
 END
 
@@ -39,12 +41,12 @@ BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
                MENUITEM "&Installer",   ID_INSTALL
-               MENUITEM "&Désinstaller", ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Désinstaller", ID_UNINSTALL
                MENUITEM "&Modifier",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "&Supprimer du registre", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Rafraîchir",   ID_REFRESH
+               MENUITEM "&Rafraîchir",   ID_REFRESH
        END
 END
 
@@ -53,18 +55,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Configuration"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "Général", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Enregistrer la position de la fenêtre", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Mettre à jour la liste des programmes accessibles au démarage", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
+       GROUPBOX "Général", -1, 4, 2, 240, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Enregistrer la position de la fenętre", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Mettre ŕ jour la liste des programmes accessibles au démarage", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
        AUTOCHECKBOX "&Journal de l'installation de la suppression des programmes", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
-       GROUPBOX "Téléchargement", -1, 4, 65, 240, 51
-       LTEXT "Fichier des téléchargements :", -1, 16, 75, 100, 9
+       GROUPBOX "Téléchargement", -1, 4, 65, 240, 51
+       LTEXT "Fichier des téléchargements :", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "&Sélectionner", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "&Supprimer l'installateur du programme après l'installation", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       PUSHBUTTON "&Sélectionner", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       AUTOCHECKBOX "&Supprimer l'installateur du programme aprčs l'installation", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Par défaut", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Par défaut", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "Accepter", IDOK, 116, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "Annuler", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
@@ -76,8 +78,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "&Installer à partir d'un disque (CD ou DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
-       AUTORADIOBUTTON "&Télécharger et installer", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
+       AUTORADIOBUTTON "&Installer ŕ partir d'un disque (CD ou DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Télécharger et installer", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
        PUSHBUTTON "Accepter", IDOK, 86, 78, 60, 14
        PUSHBUTTON "Annuler", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
@@ -85,7 +87,7 @@ END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "Télécharger..."
+CAPTION "Télécharger..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
@@ -95,7 +97,7 @@ END
 
 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
-CAPTION "À propos"
+CAPTION "Ŕ propos"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "ReactOS Applications Manager\nCopyright (C) 2009\npar Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
@@ -106,10 +108,10 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_TOOLTIP_INSTALL "Installer"
-       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Désinstaller"
+       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Désinstaller"
        IDS_TOOLTIP_MODIFY "Modifier"
        IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Configuration"
-       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Rafraîchir"
+       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Rafraîchir"
        IDS_TOOLTIP_EXIT "Sortir"
 END
 
@@ -126,18 +128,18 @@ BEGIN
        IDS_INFO_DESCRIPTION "\nDescription : "
        IDS_INFO_PUBLISHER "\nAuteur : "
        IDS_INFO_HELPLINK "\nLien d'aide : "
-       IDS_INFO_HELPPHONE "\nTéléphone d'aide : "
+       IDS_INFO_HELPPHONE "\nTéléphone d'aide : "
        IDS_INFO_README "\nLisez-moi : "
-       IDS_INFO_REGOWNER "\nUtilisateur enregistré : "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nUtilisateur enregistré : "
        IDS_INFO_PRODUCTID "\nID du produit : "
        IDS_INFO_CONTACT "\nContact : "
-       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nInformation de mise à jour : "
-       IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation à propos : "
+       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nInformation de mise ŕ jour : "
+       IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation ŕ propos : "
        IDS_INFO_COMMENTS "\nCommentaires : "
-       IDS_INFO_INSTLOCATION "\Emplacement de l'installation : "
+       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nEmplacement de l'installation : "
        IDS_INFO_INSTALLSRC "\nSource de l'installation : "
-       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nCommande de désinstallation : "
-       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModifier le chemin d'accès : "
+       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nCommande de désinstallation : "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModifier le chemin d'accčs : "
        IDS_INFO_INSTALLDATE "\nDate d'installation : "
 END
 
@@ -153,20 +155,20 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_CAT_AUDIO "Audio"
-       IDS_CAT_DEVEL "Développement"
+       IDS_CAT_DEVEL "Développement"
        IDS_CAT_DRIVERS "Pilotes"
-       IDS_CAT_EDU "Éducation"
-       IDS_CAT_ENGINEER "Ingénierie"
+       IDS_CAT_EDU "Éducation"
+       IDS_CAT_ENGINEER "Ingénierie"
        IDS_CAT_FINANCE "Finance"
-       IDS_CAT_GAMES "Jeux & détente"
+       IDS_CAT_GAMES "Jeux & détente"
        IDS_CAT_GRAPHICS "Graphismes"
-       IDS_CAT_INTERNET "Internet & résaux"
-       IDS_CAT_LIBS "Bibliothèques"
+       IDS_CAT_INTERNET "Internet & résaux"
+       IDS_CAT_LIBS "Bibliothčques"
        IDS_CAT_OFFICE "Bureautique"
        IDS_CAT_OTHER "Autres"
        IDS_CAT_SCIENCE "Sciences"
        IDS_CAT_TOOLS "Outils"
-       IDS_CAT_VIDEO "Vidéo"
+       IDS_CAT_VIDEO "Vidéo"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -174,20 +176,20 @@ BEGIN
        IDS_APPTITLE "ReactOS Applications Manager"
        IDS_SEARCH_TEXT "Chercher..."
        IDS_INSTALL "Installer"
-       IDS_UNINSTALL "Désinstaller"
+       IDS_UNINSTALL "Désinstaller"
        IDS_MODIFY "Modifier"
        IDS_APPS_COUNT "Nombre d'applications : %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Bienvenue à ReactOS Applications Manager!\n\n"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Choisisez une catégorie à gauche, ensuite choisisez une application à installer ou désinstaller.\nSite internet de ReactOS : "
+       IDS_WELCOME_TITLE "Bienvenue ŕ ReactOS Applications Manager!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TEXT "Choisisez une catégorie ŕ gauche, ensuite choisisez une application ŕ installer ou désinstaller.\nSite internet de ReactOS : "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
-       IDS_INSTALLED "Installé"
+       IDS_INSTALLED "Installé"
        IDS_AVAILABLEFORINST "Disponible pour installation"
-       IDS_UPDATES "Mises à jour"
+       IDS_UPDATES "Mises ŕ jour"
        IDS_APPLICATIONS "Applications"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Choisisez un dossier dans lequel seront téléchargés les programmes :"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Le dossier que vous avez spécifié n'existe pas. Le créer ?"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "Vous devez être un administrateur pour démarrer ""ReactOS Applications Manager""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Etes-vous sûr de vouloir supprimer les données du programme installé du registre ?"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Choisisez un dossier dans lequel seront téléchargés les programmes :"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Le dossier que vous avez spécifié n'existe pas. Le créer ?"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "Vous devez ętre un administrateur pour démarrer ""ReactOS Applications Manager""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Etes-vous sűr de vouloir supprimer les données du programme installé du registre ?"
        IDS_INFORMATION "Information"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Impossible de supprimer les données du programme du registre !"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Impossible de supprimer les données du programme du registre !"
 END
index adfb35a..5bec94b 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDR_MAINMENU MENU
index ff8cf34..ba55c75 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
index 642e0f0..eeea091 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDR_MAINMENU MENU
@@ -29,7 +31,7 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Åpne lenke i en nettleser", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Åpne lenke i en nettleser", ID_OPEN_LINK
                MENUITEM "&Kopier lenke  til utklipptavlen", ID_COPY_LINK
        END
 END
@@ -145,7 +147,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_AINFO_VERSION "\nVersjon: "
        IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nBeskrivelse: "
-       IDS_AINFO_SIZE "\nStørrelse: "
+       IDS_AINFO_SIZE "\nStørrelse: "
        IDS_AINFO_URLSITE "\nHjemmeside: "
        IDS_AINFO_LICENCE "\nLisens: "
 END
@@ -165,14 +167,14 @@ BEGIN
        IDS_CAT_OFFICE "Kontor"
        IDS_CAT_OTHER "Andre"
        IDS_CAT_SCIENCE "Vitenskap"
-       IDS_CAT_TOOLS "Verktøy"
+       IDS_CAT_TOOLS "Verktøy"
        IDS_CAT_VIDEO "Filmer"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_APPTITLE "ReactOS programbehandler"
-       IDS_SEARCH_TEXT "Søk..."
+       IDS_SEARCH_TEXT "Søk..."
        IDS_INSTALL "Installere"
        IDS_UNINSTALL "Avinstallere"
        IDS_MODIFY "Endre"
index a5998f9..7e88fce 100644 (file)
@@ -1,6 +1,8 @@
 // * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Aug, 2009)
 // * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
 
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
@@ -9,7 +11,7 @@ BEGIN
        BEGIN
                MENUITEM "&Ustawienia", ID_SETTINGS
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Wyj\9ccie",     ID_EXIT
+               MENUITEM "&Wyjście",     ID_EXIT
        END
        POPUP "&Programy"
        BEGIN
@@ -17,9 +19,9 @@ BEGIN
                MENUITEM "&Odinstaluj",ID_UNINSTALL
                MENUITEM "&Modyfikuj",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Usuñ z rejestru", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "&Usuń z rejestru", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "O&d\9cwie¿",  ID_REFRESH
+               MENUITEM "O&dśwież",  ID_REFRESH
        END
        POPUP "Pomoc"
        BEGIN
@@ -32,8 +34,8 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Otwórz link w przegl¹darce", ID_OPEN_LINK
-               MENUITEM "&Skopiuj link do przegl¹darki", ID_COPY_LINK
+               MENUITEM "&Otwórz link w przeglądarce", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Skopiuj link do przeglądarki", ID_COPY_LINK
        END
 END
 
@@ -45,9 +47,9 @@ BEGIN
                MENUITEM "&Odinstaluj", ID_UNINSTALL
                MENUITEM "&Modyfikuj",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Usuñ z rejestru", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "&Usuń z rejestru", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Od\9cwie¿",   ID_REFRESH
+               MENUITEM "&Odśwież",   ID_REFRESH
        END
 END
 
@@ -56,18 +58,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Ustawienia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "Ogólne", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Zapisz pozycjê okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Aktualizuj listê dostêpnych programów przy ka¿dym uruchomieniu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "Zap&isuj dziennik instalacji i usuwania programów", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+       GROUPBOX "Ogólne", -1, 4, 2, 240, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Zapisz pozycję okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Aktualizuj listę dostępnych programów przy każdym uruchomieniu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "Zap&isuj dziennik instalacji i usuwania programów", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
        GROUPBOX "Pobieranie", -1, 4, 65, 240, 51
-       LTEXT "Katalog dla pobranych plików:", -1, 16, 75, 100, 9
+       LTEXT "Katalog dla pobranych plików:", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
        PUSHBUTTON "&Wybierz", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "&Usuñ instalatory programów po ich zainstalowaniu", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Usuń instalatory programów po ich zainstalowaniu", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Domy\9clne", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Domyślne", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
@@ -88,7 +90,7 @@ END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "\8cci¹gnij..."
+CAPTION "Ściągnij..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
@@ -101,7 +103,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 CAPTION "O programie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       LTEXT "Mened¿er aplikacji ReactOS\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
+       LTEXT "Menedżer aplikacji ReactOS\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
        PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
@@ -112,8 +114,8 @@ BEGIN
        IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinstaluj"
        IDS_TOOLTIP_MODIFY "Modyfikuj"
        IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Ustawienia"
-       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Od\9cwie¿"
-       IDS_TOOLTIP_EXIT "Wyj\9ccie"
+       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Odśwież"
+       IDS_TOOLTIP_EXIT "Wyjście"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -131,16 +133,16 @@ BEGIN
        IDS_INFO_HELPLINK "\nLink do pomocy: "
        IDS_INFO_HELPPHONE "\nInfolinia: "
        IDS_INFO_README "\nPrzeczytaj.to: "
-       IDS_INFO_REGOWNER "\nW³a\9cciciel: "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nWłaściciel: "
        IDS_INFO_PRODUCTID "\nProductID: "
        IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
        IDS_INFO_UPDATEINFO "\nAktualizacje: "
        IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformacje: "
        IDS_INFO_COMMENTS "\nKomentarze: "
-       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nScie¿ka instalacji: "
-       IDS_INFO_INSTALLSRC "\n\8fród³o instalacji: "
+       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nŚcieżka instalacji: "
+       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nŹródło instalacji: "
        IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nKomenda deinstalacji: "
-       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModyfikacja \9ccie¿ki instalacji: "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModyfikacja ścieżki instalacji: "
        IDS_INFO_INSTALLDATE "\nData instalacji: "
 END
 
@@ -155,11 +157,11 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_CAT_AUDIO "D\9fwiêk"
+       IDS_CAT_AUDIO "Dźwięk"
        IDS_CAT_DEVEL "Programowanie"
        IDS_CAT_DRIVERS "Sterowniki"
        IDS_CAT_EDU "Edukacja"
-       IDS_CAT_ENGINEER "In¿ynieria"
+       IDS_CAT_ENGINEER "Inżynieria"
        IDS_CAT_FINANCE "Finanse"
        IDS_CAT_GAMES "Gry i rozrywka"
        IDS_CAT_GRAPHICS "Grafika"
@@ -168,29 +170,29 @@ BEGIN
        IDS_CAT_OFFICE "Biurowe"
        IDS_CAT_OTHER "Inne"
        IDS_CAT_SCIENCE "Nauka"
-       IDS_CAT_TOOLS "Narzêdzia"
+       IDS_CAT_TOOLS "Narzędzia"
        IDS_CAT_VIDEO "Wideo"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APPTITLE "Mened¿er aplikacji ReactOS"
+       IDS_APPTITLE "Menedżer aplikacji ReactOS"
        IDS_SEARCH_TEXT "Szukaj..."
        IDS_INSTALL "Instaluj"
        IDS_UNINSTALL "Odinstaluj"
        IDS_MODIFY "Modyfikuj"
        IDS_APPS_COUNT "Licznik aplikacji: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Witamy w Mened¿erze aplikacji ReactOS!\n\n"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Z listy po lewej wybierz kategoriê, a nastêpnie aplikacjê, by j¹ zainstalowaæ lub odinstalowaæ.\nStrona projektu ReactOS: "
+       IDS_WELCOME_TITLE "Witamy w Menedżerze aplikacji ReactOS!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TEXT "Z listy po lewej wybierz kategorię, a następnie aplikację, by ją zainstalować lub odinstalować.\nStrona projektu ReactOS: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
        IDS_INSTALLED "Zainstalowane"
-       IDS_AVAILABLEFORINST "Dostêpne"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Dostępne"
        IDS_UPDATES "Uaktualnienia"
        IDS_APPLICATIONS "Aplikacje"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Wybierz katalog, w którym bêda zapisywane pobrane programy:"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Wybra³e\9c nieistniej¹cy katalog! Czy chcesz utworzyæ nowy?"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "Musisz mieæ uprawnienia administratora, aby uruchomiæ ""Mened¿er aplikacji ReactOS""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Czy na pewno chcesz usun¹æ wpis tego programu z rejestru?"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Wybierz katalog, w którym będa zapisywane pobrane programy:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Wybrałeś nieistniejący katalog! Czy chcesz utworzyć nowy?"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "Musisz mieć uprawnienia administratora, aby uruchomić ""Menedżer aplikacji ReactOS""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Czy na pewno chcesz usunąć wpis tego programu z rejestru?"
        IDS_INFORMATION "Informacja"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie mo¿na by³o usun¹æ wpisu z rejestru!"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie można było usunąć wpisu z rejestru!"
 END
index a8f8ea7..2b39ed5 100644 (file)
@@ -1,27 +1,29 @@
+#pragma code_page(65001) /* UTF-8 */
+
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
-       POPUP "&Ôàéë"
+       POPUP "&Файл"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Ïàðàìåòðû",   ID_SETTINGS
+               MENUITEM "&Параметры",   ID_SETTINGS
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Âûõîä",       ID_EXIT
+               MENUITEM "&Выход",       ID_EXIT
        END
-       POPUP "&Ïðîãðàììû"
+       POPUP "&Программы"
        BEGIN
-               MENUITEM "Ó&ñòàíîâèòü",  ID_INSTALL
-               MENUITEM "&Óäàëèòü",     ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Èçìåíèòü",    ID_MODIFY
+               MENUITEM "У&становить",  ID_INSTALL
+               MENUITEM "&Удалить",     ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Изменить",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Ó&äàëèòü èç ðååñòðà", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "У&далить из реестра", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Îáíîâèòü",    ID_REFRESH
+               MENUITEM "&Обновить",    ID_REFRESH
        END
-       POPUP "Ñïðàâêà"
+       POPUP "Справка"
        BEGIN
-               MENUITEM "Ñîäåðæàíèå",      ID_HELP, GRAYED
-               MENUITEM "Πïðîãðàììå",     ID_ABOUT
+               MENUITEM "Содержание",      ID_HELP, GRAYED
+               MENUITEM "О программе",     ID_ABOUT
        END
 END
 
@@ -29,8 +31,8 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Îòêðûòü ññûëêó â áðàóçåðå", ID_OPEN_LINK
-               MENUITEM "&Êîïèðîâàòü ññûëêó â áóôåð", ID_COPY_LINK
+               MENUITEM "&Открыть ссылку в браузере", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Копировать ссылку в буфер", ID_COPY_LINK
        END
 END
 
@@ -38,156 +40,156 @@ IDR_APPLICATIONMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Óñòàíîâèòü",   ID_INSTALL
-               MENUITEM "&Óäàëèòü",      ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Èçìåíèòü",     ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Установить",   ID_INSTALL
+               MENUITEM "&Удалить",      ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Изменить",     ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Ó&äàëèòü èç ðååñòðà", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "У&далить из реестра", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Îáíîâèòü",     ID_REFRESH
+               MENUITEM "&Обновить",     ID_REFRESH
        END
 END
 
 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 250, 144
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïàðàìåòðû"
+CAPTION "Параметры"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "Îáùèå", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Ñîõðàíÿòü ïîëîæåíèå îêíà", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Îáíîâëÿòü ñïèñîê äîñòóïíûõ ïðîãðàìì ïðè çàïóñêå", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Âåñòè ëîã óñòàíîâêè/óäàëåíèÿ ïðîãðàìì", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+       GROUPBOX "Общие", -1, 4, 2, 240, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Сохранять положение окна", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Обновлять список доступных программ при запуске", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Вести лог установки/удаления программ", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
-       GROUPBOX "Çàãðóçêà", -1, 4, 65, 240, 51
-       LTEXT "Ïàïêà äëÿ çàãðóçîê:", -1, 16, 75, 77, 9
+       GROUPBOX "Загрузка", -1, 4, 65, 240, 51
+       LTEXT "Папка для загрузок:", -1, 16, 75, 77, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "Â&ûáðàòü", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "&Óäàëÿòü èíñòàëëÿòîðû ïðîãðàìì ïîñëå óñòàíîâêè", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       PUSHBUTTON "В&ыбрать", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       AUTOCHECKBOX "&Удалять инсталляторы программ после установки", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Ïî óìîë÷àíèþ", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "По умолчанию", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Отмена", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
 
 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 216, 97
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Óñòàíîâêà ïðîãðàììû"
+CAPTION "Установка программы"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "&Óñòàíîâèòü ñ äèñêà", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
-       AUTORADIOBUTTON "&Ñêà÷àòü è óñòàíîâèòü", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
+       AUTORADIOBUTTON "&Установить с диска", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Скачать и установить", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Отмена", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
 END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "Çàãðóçêà..."
+CAPTION "Загрузка..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
     LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
-    PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Отмена", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
-CAPTION "Πïðîãðàììå"
+CAPTION "О программе"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       LTEXT "Ìåíåäæåð ïðèëîæåíèé ReactOS\nÀâòîðñêèå ïðàâà (C) 2009\nÄìèòðèé ×àïûøåâ (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
-       PUSHBUTTON "Çàêðûòü", IDOK, 133, 46, 50, 14
+       LTEXT "Менеджер приложений ReactOS\nАвторские права (C) 2009\nДмитрий Чапышев (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
+       PUSHBUTTON "Закрыть", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_TOOLTIP_INSTALL "Óñòàíîâèòü"
-       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Óäàëèòü"
-       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Èçìåíèòü"
-       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Ïàðàìåòðû"
-       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îáíîâèòü"
-       IDS_TOOLTIP_EXIT "Âûõîä"
+       IDS_TOOLTIP_INSTALL "Установить"
+       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Удалить"
+       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Изменить"
+       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Параметры"
+       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Обновить"
+       IDS_TOOLTIP_EXIT "Выход"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APP_NAME "Íàçâàíèå"
-       IDS_APP_INST_VERSION "Âåðñèÿ"
-       IDS_APP_DESCRIPTION "Îïèñàíèå"
+       IDS_APP_NAME "Название"
+       IDS_APP_INST_VERSION "Версия"
+       IDS_APP_DESCRIPTION "Описание"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_INFO_VERSION "\nÂåðñèÿ: "
-       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nÎïèñàíèå: "
-       IDS_INFO_PUBLISHER "\nÈçäàòåëü: "
-       IDS_INFO_HELPLINK "\nÑñûëêà ïîääåðæêè: "
-       IDS_INFO_HELPPHONE "\nÒåëåôîí ïîääåðæêè: "
-       IDS_INFO_README "\nÔàéë ""Readme"": "
-       IDS_INFO_REGOWNER "\nÇàðåãèñòðèðîâàííûé âëàäåëåö: "
-       IDS_INFO_PRODUCTID "\nÊîä ïðîäóêòà: "
-       IDS_INFO_CONTACT "\nÊîíòàêò: "
-       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nÈíôîðìàöèÿ îá îáíîâëåíèÿõ: "
-       IDS_INFO_INFOABOUT "\nÈíôîðìàöèÿ î ïðîãðàììå: "
-       IDS_INFO_COMMENTS "\nÊîììåíòàðèè: "
-       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nÓñòàíîâëåíî â: "
-       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nÈñòî÷íèê óñòàíîâêè: "
-       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nÑòðîêà äëÿ óäàëåíèÿ: "
-       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÑòðîêà äëÿ èçìåíåíèÿ: "
-       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nÄàòà óñòàíîâêè: "
+       IDS_INFO_VERSION "\nВерсия: "
+       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nОписание: "
+       IDS_INFO_PUBLISHER "\nИздатель: "
+       IDS_INFO_HELPLINK "\nСсылка поддержки: "
+       IDS_INFO_HELPPHONE "\nТелефон поддержки: "
+       IDS_INFO_README "\nФайл ""Readme"": "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nЗарегистрированный владелец: "
+       IDS_INFO_PRODUCTID "\nКод продукта: "
+       IDS_INFO_CONTACT "\nКонтакт: "
+       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nИнформация об обновлениях: "
+       IDS_INFO_INFOABOUT "\nИнформация о программе: "
+       IDS_INFO_COMMENTS "\nКомментарии: "
+       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nУстановлено в: "
+       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nИсточник установки: "
+       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nСтрока для удаления: "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nСтрока для изменения: "
+       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nДата установки: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_AINFO_VERSION "\nÂåðñèÿ: "
-       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nÎïèñàíèå: "
-       IDS_AINFO_SIZE "\nÐàçìåð: "
-       IDS_AINFO_URLSITE "\nÄîìàøíÿÿ ñòðàíèöà: "
-       IDS_AINFO_LICENCE "\nËèöåíçèÿ: "
+       IDS_AINFO_VERSION "\nВерсия: "
+       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nОписание: "
+       IDS_AINFO_SIZE "\nРазмеÑ\80: "
+       IDS_AINFO_URLSITE "\nДомашняя страница: "
+       IDS_AINFO_LICENCE "\nЛицензия: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_CAT_AUDIO "Àóäèî"
-       IDS_CAT_DEVEL "Ðàçðàáîòêà"
-       IDS_CAT_DRIVERS "Äðàéâåðû"
-       IDS_CAT_EDU "Îáðàçîâàíèå"
-       IDS_CAT_ENGINEER "Èíæåíåðíûå"
-       IDS_CAT_FINANCE "Ôèíàíñû"
-       IDS_CAT_GAMES "Èãðû è ðàçâëå÷åíèÿ"
-       IDS_CAT_GRAPHICS "Ãðàôèêà"
-       IDS_CAT_INTERNET "Èíòåðíåò è ñåòü"
-       IDS_CAT_LIBS "Áèáëèîòåêè"
-       IDS_CAT_OFFICE "Îôèñ"
-       IDS_CAT_OTHER "Ðàçíîå"
-       IDS_CAT_SCIENCE "Íàóêà"
-       IDS_CAT_TOOLS "Èíñòðóìåíòû"
-       IDS_CAT_VIDEO "Âèäåî"
+       IDS_CAT_AUDIO "Аудио"
+       IDS_CAT_DEVEL "РазÑ\80абоÑ\82ка"
+       IDS_CAT_DRIVERS "Драйверы"
+       IDS_CAT_EDU "Образование"
+       IDS_CAT_ENGINEER "Инженерные"
+       IDS_CAT_FINANCE "Финансы"
+       IDS_CAT_GAMES "Игры и развлечения"
+       IDS_CAT_GRAPHICS "Графика"
+       IDS_CAT_INTERNET "Интернет и сеть"
+       IDS_CAT_LIBS "Библиотеки"
+       IDS_CAT_OFFICE "Офис"
+       IDS_CAT_OTHER "Разное"
+       IDS_CAT_SCIENCE "Наука"
+       IDS_CAT_TOOLS "Инструменты"
+       IDS_CAT_VIDEO "Видео"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APPTITLE "Ìåíåäæåð ïðèëîæåíèé ReactOS"
-       IDS_SEARCH_TEXT "Ïîèñê..."
-       IDS_INSTALL "Óñòàíîâèòü"
-       IDS_UNINSTALL "Óäàëèòü"
-       IDS_MODIFY "Èçìåíèòü"
-       IDS_APPS_COUNT "Êîëè÷åñòâî: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Äîáðî ïîæàëîâàòü â ""Ìåíåäæåð ïðèëîæåíèé ReactOS""!\n\n"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Âûáåðèòå êàòåãîðèþ ñëåâà è ïðèëîæåíèå äëÿ óñòàíîâêè èëè óäàëåíèÿ.\nÑàéò ReactOS: "
+       IDS_APPTITLE "Менеджер приложений ReactOS"
+       IDS_SEARCH_TEXT "Поиск..."
+       IDS_INSTALL "Установить"
+       IDS_UNINSTALL "Удалить"
+       IDS_MODIFY "Изменить"
+       IDS_APPS_COUNT "Количество: %d"
+       IDS_WELCOME_TITLE "Добро пожаловать в ""Менеджер приложений ReactOS""!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TEXT "Выберите категорию слева и приложение для установки или удаления.\nСайт ReactOS: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
-       IDS_INSTALLED "Óñòàíîâëåííûå"
-       IDS_AVAILABLEFORINST "Äîñòóïíî äëÿ óñòàíîâêè"
-       IDS_UPDATES "Îáíîâëåíèÿ"
-       IDS_APPLICATIONS "Ïðèëîæåíèÿ"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Âûáåðèòå ïàïêó, êîòîðàÿ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ çàãðóçêè ïðîãðàìì:"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Âû óêàçàëè íåñóùåñòâóþùóþ ïàïêó!"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "Âû äîëæíû áûòü àäìèíèñòðàòîðîì äëÿ çàïóñêà ""Ìåíåäæåðà ïðèëîæåíèé ReactOS""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå óäàëèòü äàííûå îá óñòàíîâëåííîé ïðîãðàììå èç ðååñòðà?"
-       IDS_INFORMATION "Èíôîðìàöèÿ"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Íå óäàëîñü óäàëèòü äàííûå î ïðîãðàììå èç ðååñòðà!"
+       IDS_INSTALLED "Установленные"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Доступно для установки"
+       IDS_UPDATES "Обновления"
+       IDS_APPLICATIONS "Приложения"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Выберите папку, которая будет использоваться для загрузки программ:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Вы указали несуществующую папку!"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "Вы должны быть администратором для запуска ""Менеджера приложений ReactOS""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Вы действительно хотите удалить данные об установленной программе из реестра?"
+       IDS_INFORMATION "Информация"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Не удалось удалить данные о программе из реестра!"
 END
index 0a5bdeb..f4032f5 100644 (file)
@@ -1,32 +1,34 @@
-/* TRANSLATOR :  Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
+/* TRANSLATOR :  Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
  * DATE OF TR.:  29-08-2009
  * LAST CHANGE:  26-07-2010
  */
 
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
-       POPUP "&Súbor"
+       POPUP "&Súbor"
        BEGIN
                MENUITEM "&Nastavenia",   ID_SETTINGS
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "S&konèi\9d",      ID_EXIT
+               MENUITEM "S&končiť",      ID_EXIT
        END
        POPUP "&Programy"
        BEGIN
-               MENUITEM "&In\9atalova\9d",   ID_INSTALL
-               MENUITEM "O&din\9atalova\9d", ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Zmeni\9d",       ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Inštalovať",   ID_INSTALL
+               MENUITEM "O&dinštalovať", ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Zmeniť",       ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Odst&ráni\9d z Registrov", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Odst&rániť z Registrov", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Obnovi\9d",      ID_REFRESH
+               MENUITEM "&Obnoviť",      ID_REFRESH
        END
-       POPUP "Pomocník"
+       POPUP "Pomocník"
        BEGIN
-               MENUITEM "Pomocník",      ID_HELP, GRAYED
-               MENUITEM "Èo je ...",     ID_ABOUT
+               MENUITEM "Pomocník",      ID_HELP, GRAYED
+               MENUITEM "Čo je ...",     ID_ABOUT
        END
 END
 
@@ -34,8 +36,8 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Otvori\9d linku v prehliadaèi", ID_OPEN_LINK
-               MENUITEM "&Kopírova\9d linku do schránky", ID_COPY_LINK
+               MENUITEM "&Otvoriť linku v prehliadači", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Kopírovať linku do schránky", ID_COPY_LINK
        END
 END
 
@@ -43,13 +45,13 @@ IDR_APPLICATIONMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&In\9atalova\9d",   ID_INSTALL
-               MENUITEM "O&din\9atalova\9d", ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Zmeni\9d",       ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Inštalovať",   ID_INSTALL
+               MENUITEM "O&dinštalovať", ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Zmeniť",       ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Odst&ráni\9d z Registrov", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Odst&rániť z Registrov", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Obnovi\9d",      ID_REFRESH
+               MENUITEM "&Obnoviť",      ID_REFRESH
        END
 END
 
@@ -58,69 +60,69 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Nastavenia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "V\9aeobecné", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Ulo\9ei\9d pozíciu okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Aktualizova\9d zoznam dostupných programov pri spustení", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Záznam o in\9atalovaní a odstránení programov", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+       GROUPBOX "Všeobecné", -1, 4, 2, 240, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Uložiť pozíciu okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Aktualizovať zoznam dostupných programov pri spustení", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Záznam o inštalovaní a odstránení programov", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
-       GROUPBOX "S\9dahovanie", -1, 4, 65, 240, 51
-       LTEXT "Prieèinok pre s\9dahovanie:", -1, 16, 75, 100, 9
+       GROUPBOX "Sťahovanie", -1, 4, 65, 240, 51
+       LTEXT "Priečinok pre sťahovanie:", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "&Vybra\9d", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "&Zmaza\9d in\9atalaèné programy po nain\9atalovaní", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       PUSHBUTTON "&Vybrať", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       AUTOCHECKBOX "&Zmazať inštalačné programy po nainštalovaní", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Predvolené", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Predvolené", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
 
 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 216, 97
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "In\9atalácia programu"
+CAPTION "Inštalácia programu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "&In\9atalova\9d z disku (CD alebo DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
-       AUTORADIOBUTTON "&Stiahnu\9d a in\9atalova\9d", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
+       AUTORADIOBUTTON "&Inštalovať z disku (CD alebo DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Stiahnuť a inštalovať", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
 END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "S\9dahujem ..." // Stiahnu\9d ???
+CAPTION "Sťahujem ..." // Stiahnuť ???
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
     LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
-    PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
-CAPTION "Èo je Mana\9eér aplikácií systému ReactOS"
+CAPTION "Čo je Manažér aplikácií systému ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       LTEXT "Mana\9eér aplikácií systému ReactOS\nAutorské práva (C) 2009\nod Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)\nPreklad: Mário Kaèmár (kario@szm.sk)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
-       PUSHBUTTON "Zavrie\9d", IDOK, 133, 46, 50, 14
+       LTEXT "Manažér aplikácií systému ReactOS\nAutorské práva (C) 2009\nod Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)\nPreklad: Mário Kačmár (kario@szm.sk)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
+       PUSHBUTTON "Zavrieť", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_TOOLTIP_INSTALL "In\9atalova\9d"
-       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odin\9atalova\9d"
-       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Zmeni\9d"
+       IDS_TOOLTIP_INSTALL "Inštalovať"
+       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinštalovať"
+       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Zmeniť"
        IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Nastavenia"
-       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Obnovi\9d"
-       IDS_TOOLTIP_EXIT "Skonèi\9d"
+       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Obnoviť"
+       IDS_TOOLTIP_EXIT "Skončiť"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APP_NAME "Názov"
+       IDS_APP_NAME "Názov"
        IDS_APP_INST_VERSION "Verzia"
        IDS_APP_DESCRIPTION "Popis"
 END
@@ -129,11 +131,11 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_INFO_VERSION "\nVerzia: "
        IDS_INFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
-       IDS_INFO_PUBLISHER "\nVydavate¾: "
+       IDS_INFO_PUBLISHER "\nVydavateľ: "
        IDS_INFO_HELPLINK "\nHelp Link: "
        IDS_INFO_HELPPHONE "\nHelp Telephone: "
-       IDS_INFO_README "\nÈítajMa: "
-       IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrovaný vlastník: "
+       IDS_INFO_README "\nČítajMa: "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrovaný vlastník: "
        IDS_INFO_PRODUCTID "\nID Produktu: "
        IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
        IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUpdate Information: "
@@ -143,56 +145,56 @@ BEGIN
        IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstall Source: "
        IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nUninstall String: "
        IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModify Path: "
-       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nDátum in\9atalácie: "
+       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nDátum inštalácie: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_AINFO_VERSION "\nVerzia: "
        IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
-       IDS_AINFO_SIZE "\nVe¾kos\9d: "
-       IDS_AINFO_URLSITE "\nDomovská stránka: "
+       IDS_AINFO_SIZE "\nVeľkosť: "
+       IDS_AINFO_URLSITE "\nDomovská stránka: "
        IDS_AINFO_LICENCE "\nLicencia: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_CAT_AUDIO "Audio"
-       IDS_CAT_DEVEL "Vývojárske" // Development, vývoj??
-       IDS_CAT_DRIVERS "Ovládaèe" // Drivers
-       IDS_CAT_EDU "Vzdelávacie" // Edutainment
-       IDS_CAT_ENGINEER "In\9einierske" // Engineering, kon\9atrukèné??
-       IDS_CAT_FINANCE "Finanèné" // Finance, peòa\9ectvo??
-       IDS_CAT_GAMES "Hry & zábava" // Games & Fun, zábavné??
-       IDS_CAT_GRAPHICS "Grafické" // Graphics
-       IDS_CAT_INTERNET "Internet & sie\9d"
-       IDS_CAT_LIBS "Kni\9enice"
-       IDS_CAT_OFFICE "Kancelárske" // Office
-       IDS_CAT_OTHER "Iné"
-       IDS_CAT_SCIENCE "Vedecké" // Science
-       IDS_CAT_TOOLS "Nástroje" // Tools
+       IDS_CAT_DEVEL "Vývojárske" // Development, vývoj??
+       IDS_CAT_DRIVERS "Ovládače" // Drivers
+       IDS_CAT_EDU "Vzdelávacie" // Edutainment
+       IDS_CAT_ENGINEER "Inžinierske" // Engineering, konštrukčné??
+       IDS_CAT_FINANCE "Finančné" // Finance, peňažníctvo??
+       IDS_CAT_GAMES "Hry & zábava" // Games & Fun, zábavné??
+       IDS_CAT_GRAPHICS "Grafické" // Graphics
+       IDS_CAT_INTERNET "Internet & sieť"
+       IDS_CAT_LIBS "Knižnice"
+       IDS_CAT_OFFICE "Kancelárske" // Office
+       IDS_CAT_OTHER "Iné"
+       IDS_CAT_SCIENCE "Vedecké" // Science
+       IDS_CAT_TOOLS "Nástroje" // Tools
        IDS_CAT_VIDEO "Video"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APPTITLE "Mana\9eér aplikácií systému ReactOS"
-       IDS_SEARCH_TEXT "H¾ada\9d..."
-       IDS_INSTALL "In\9atalova\9d"
-       IDS_UNINSTALL "Odin\9atalova\9d"
-       IDS_MODIFY "Zmeni\9d"
-       IDS_APPS_COUNT "Poèet programov: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Víta Vás Mana\9eér aplikácií systému ReactOS!\n\n" // ReactOS Application Manager
-       IDS_WELCOME_TEXT "Vyberte si kategóriu na ¾avej strane, potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete nain\9atalova\9d alebo odin\9atalova\9d.\nWebstránka projektu ReactOS: "
+       IDS_APPTITLE "Manažér aplikácií systému ReactOS"
+       IDS_SEARCH_TEXT "Hľadať..."
+       IDS_INSTALL "Inštalovať"
+       IDS_UNINSTALL "Odinštalovať"
+       IDS_MODIFY "Zmeniť"
+       IDS_APPS_COUNT "Počet programov: %d"
+       IDS_WELCOME_TITLE "Víta Vás Manažér aplikácií systému ReactOS!\n\n" // ReactOS Application Manager
+       IDS_WELCOME_TEXT "Vyberte si kategóriu na ľavej strane, potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať alebo odinštalovať.\nWebstránka projektu ReactOS: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
-       IDS_INSTALLED "Nain\9atalované"
-       IDS_AVAILABLEFORINST "Dostupné pre nain\9atalovanie"
-       IDS_UPDATES "Aktualizácie"
-       IDS_APPLICATIONS "Aplikácie"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Vyberte prieèinok, ktorý sa pou\9eije pre s\9dahovanie programov:"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Zvolili ste si neexistujúci prieèinok!"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "Mali by ste by\9d administrátor pre spustenie ""Mana\9eéra aplikácií systému ReactOS""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Naozaj chcete vymaza\9d údaje o nain\9atalovanom programe z registrov?"
-       IDS_INFORMATION "Informácie"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie je mo\9ené odstráni\9d z registrov údaje o programe!"
+       IDS_INSTALLED "Nainštalované"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Dostupné pre nainštalovanie"
+       IDS_UPDATES "Aktualizácie"
+       IDS_APPLICATIONS "Aplikácie"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Vyberte priečinok, ktorý sa použije pre sťahovanie programov:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Zvolili ste si neexistujúci priečinok!"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "Mali by ste byť administrátor pre spustenie ""Manažéra aplikácií systému ReactOS""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Naozaj chcete vymazať údaje o nainštalovanom programe z registrov?"
+       IDS_INFORMATION "Informácie"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie je možné odstrániť z registrov údaje o programe!"
 END
index 929fb9a..181bcf4 100644 (file)
@@ -4,13 +4,16 @@
  * PURPOSE:         Swedish resource file
  * Translation:      Jaix Bly
  */
+
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "&Arkiv"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Inställningar", ID_SETTINGS
+               MENUITEM "&Inställningar", ID_SETTINGS
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "A&vsluta",     ID_EXIT
        END
@@ -18,15 +21,15 @@ BEGIN
        BEGIN
                MENUITEM "&Installera",  ID_INSTALL
                MENUITEM "&Avinstallera",ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Ändra",   ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Ändra",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "&Uppdatere",  ID_REFRESH
        END
-       POPUP "Hjälp"
+       POPUP "Hjälp"
        BEGIN
-               MENUITEM "Hjälp",      ID_HELP, GRAYED
+               MENUITEM "Hjälp",      ID_HELP, GRAYED
                MENUITEM "Om...",     ID_ABOUT
        END
 END
@@ -35,8 +38,8 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Öppne länk i webläsare", ID_OPEN_LINK
-               MENUITEM "&Kopier länk till urklipp", ID_COPY_LINK
+               MENUITEM "&Öppne länk i webläsare", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Kopier länk till urklipp", ID_COPY_LINK
        END
 END
 
@@ -46,9 +49,9 @@ BEGIN
        BEGIN
                MENUITEM "&Installera",   ID_INSTALL
                MENUITEM "&Avinstallera", ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Ändre",    ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Ändre",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "&Ta bort från Registret", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "&Uppdatera",   ID_REFRESH
        END
@@ -56,21 +59,21 @@ END
 
 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 250, 144
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Inställningar"
+CAPTION "Inställningar"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "Allmänna", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Spara fönster position", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Uppdatera listan med tillgängliga program vid start", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
+       GROUPBOX "Allmänna", -1, 4, 2, 240, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Spara fönster position", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Uppdatera listan med tillgängliga program vid start", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
        AUTOCHECKBOX "&Logga ur installation och borttagning program", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
        GROUPBOX "Nerladding", -1, 4, 65, 240, 51
-       LTEXT "Mapp för nerladdningar:", -1, 16, 75, 100, 9
+       LTEXT "Mapp för nerladdningar:", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "&Välj", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       PUSHBUTTON "&Välj", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
        AUTOCHECKBOX "&Ta bort programms installerare efter installation", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Förinställd", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Förinställd", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
@@ -82,7 +85,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "&Installera från disk (CD or DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Installera från disk (CD or DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
        AUTORADIOBUTTON "&Ladda ner och installera", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
@@ -105,7 +108,7 @@ CAPTION "Om"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "ReactOS Programhanterare\nCopyright (C) 2009\nav Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
-       PUSHBUTTON "Stäng", IDOK, 133, 46, 50, 14
+       PUSHBUTTON "Stäng", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
 
@@ -114,7 +117,7 @@ BEGIN
        IDS_TOOLTIP_INSTALL "Installera"
        IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Avinstallera"
        IDS_TOOLTIP_MODIFY "Redigera"
-       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Inställingar"
+       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Inställingar"
        IDS_TOOLTIP_REFRESH "Uppdatera"
        IDS_TOOLTIP_EXIT "Avsluta"
 END
@@ -131,19 +134,19 @@ BEGIN
        IDS_INFO_VERSION "\nVersion: "
        IDS_INFO_DESCRIPTION "\nBeskrivning: "
        IDS_INFO_PUBLISHER "\nUtgivare: "
-       IDS_INFO_HELPLINK "\nHjälplänk: "
-       IDS_INFO_HELPPHONE "\nHjälptelefon: "
-       IDS_INFO_README "\nLäs mig: "
-       IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrerad ägare: "
+       IDS_INFO_HELPLINK "\nHjälplänk: "
+       IDS_INFO_HELPPHONE "\nHjälptelefon: "
+       IDS_INFO_README "\nLäs mig: "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrerad ägare: "
        IDS_INFO_PRODUCTID "\nProdukt ID: "
        IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
        IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUppdaterinsinformation: "
        IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation om: "
        IDS_INFO_COMMENTS "\nKommentarer: "
        IDS_INFO_INSTLOCATION "\nInstallationsplacering: "
-       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstallationskälla: "
-       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nAvinstallationssträng: "
-       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÄndra sökväg: "
+       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstallationskälla: "
+       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nAvinstallationssträng: "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÄndra sökväg: "
        IDS_INFO_INSTALLDATE "\nInstallationsdatum: "
 END
 
@@ -166,7 +169,7 @@ BEGIN
        IDS_CAT_FINANCE "Finans"
        IDS_CAT_GAMES "Spel & kul"
        IDS_CAT_GRAPHICS "Grafik"
-       IDS_CAT_INTERNET "Internet & Nätverk"
+       IDS_CAT_INTERNET "Internet & Nätverk"
        IDS_CAT_LIBS "Bibliotek"
        IDS_CAT_OFFICE "Kontor"
        IDS_CAT_OTHER "Annat"
@@ -178,22 +181,22 @@ END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
        IDS_APPTITLE "ReactOS programhanterare"
-       IDS_SEARCH_TEXT "Sök..."
+       IDS_SEARCH_TEXT "Sök..."
        IDS_INSTALL "Installera"
        IDS_UNINSTALL "Avinstallera"
-       IDS_MODIFY "Ändra"
+       IDS_MODIFY "Ändra"
        IDS_APPS_COUNT "Programantal: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Välkommen till ReactOS programhanterare!\n\n"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Välj en kategori till vänstre, och sedan ett program för att installera eller avinstallera.\nReactOS Web sida: "
+       IDS_WELCOME_TITLE "Välkommen till ReactOS programhanterare!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TEXT "Välj en kategori till vänstre, och sedan ett program för att installera eller avinstallera.\nReactOS Web sida: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
        IDS_INSTALLED "Installerat"
-       IDS_AVAILABLEFORINST "Tillgängliga for installation"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Tillgängliga for installation"
        IDS_UPDATES "Uppdateringar"
        IDS_APPLICATIONS "Program"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Välj en mapp som kommer att användas för nerladdning av program:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Välj en mapp som kommer att användas för nerladdning av program:"
        IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Du har specificrat en obefintlig mapp!"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "Du måste vara administratör för att starta ""ReactOS programhanterare""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Är du säker på att du vill ta bort data det installerade programmets data från registret?"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "Du måste vara administratör för att starta ""ReactOS programhanterare""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Är du säker på att du vill ta bort data det installerade programmets data från registret?"
        IDS_INFORMATION "Information"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Det gick ej att ta bort programmets data från registret!"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Det gick ej att ta bort programmets data från registret!"
 END
index 087f0c6..339f985 100644 (file)
@@ -6,30 +6,32 @@
  * TRANSLATOR:  Sakara Yevhen, Igor Paliychuk
  */
 
+#pragma code_page(65001) // UTF-8
+
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
-       POPUP "&Ôàéë"
+       POPUP "&Файл"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Íàëàøòóâàííÿ", ID_SETTINGS
+               MENUITEM "&Налаштування", ID_SETTINGS
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Â&èõ³ä",     ID_EXIT
+               MENUITEM "В&ихід",     ID_EXIT
        END
-       POPUP "&Ïðîãðàìè"
+       POPUP "&Програми"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Âñòàíîâèòè",  ID_INSTALL
-               MENUITEM "Âèä&àëèòè",ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Çì³íèòè",   ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Встановити",  ID_INSTALL
+               MENUITEM "Вид&алити",ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Змінити",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Âèäà&ëèòè ç ðåºñòðó", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Вида&лити з реєстру", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Îíîâèòè",  ID_REFRESH
+               MENUITEM "&Оновити",  ID_REFRESH
        END
-       POPUP "&Äîâ³äêà"
+       POPUP "&Довідка"
        BEGIN
-               MENUITEM "Äîâ&³äêà",      ID_HELP, GRAYED
-               MENUITEM "Ïðî ïðî&ãðàìó...",     ID_ABOUT
+               MENUITEM "Дов&ідка",      ID_HELP, GRAYED
+               MENUITEM "Про про&граму...",     ID_ABOUT
        END
 END
 
@@ -37,8 +39,8 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&³äêðèòè ïîñèëàííÿ â áðàóçåð³", ID_OPEN_LINK
-               MENUITEM "&Êîï³þâàòè ïîñèëàííÿ â áóôåð îáì³íó", ID_COPY_LINK
+               MENUITEM "&Відкрити посилання в браузері", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Копіювати посилання в буфер обміну", ID_COPY_LINK
        END
 END
 
@@ -46,156 +48,156 @@ IDR_APPLICATIONMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Âñòàíîâèòè",   ID_INSTALL
-               MENUITEM "Â&èäàëèòè", ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Çì³íèòè",    ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Встановити",   ID_INSTALL
+               MENUITEM "В&идалити", ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Змінити",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Âèä&àëèòè ç ðåºñòðó", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Вид&алити з реєстру", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Îíîâèòè",   ID_REFRESH
+               MENUITEM "&Оновити",   ID_REFRESH
        END
 END
 
 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 250, 144
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Íàëàøòóâàííÿ"
+CAPTION "Налаштування"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "Çàãàëüí³", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Çáåð³ãàòè ïîëîæåííÿ â³êíà", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Îíîâëþâàòè ñïèñîê íàÿâíèõ ïðîãðàì ïðè çàïóñêó", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Âåñòè çâ³ò âñòàíîâëåííÿ/âèäàëåííÿ ïðîãðàì", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+       GROUPBOX "Загальні", -1, 4, 2, 240, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Зберігати положення вікна", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Оновлювати список наявних програм при запуску", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Вести звіт встановлення/видалення програм", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
 
-       GROUPBOX "Çàâàíòàæåííÿ", -1, 4, 65, 240, 51
-       LTEXT "Òåêà äëÿ çàâàíòàæåíü:", -1, 16, 75, 100, 9
+       GROUPBOX "Завантаження", -1, 4, 65, 240, 51
+       LTEXT "Тека для завантажень:", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "&Îáðàòè", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "&Âèäàëÿòè ³íñòàëÿòîðè ïðîãðàì ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       PUSHBUTTON "&Обрати", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       AUTOCHECKBOX "&Видаляти інсталятори програм після встановлення", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Ñòàíäàðòíî", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Стандартно", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
 
 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 216, 97
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìè"
+CAPTION "Встановлення програми"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "&Âñòàíîâèòè ç äèñêó", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
-       AUTORADIOBUTTON "&Çàâàíòàæèòè òà âñòàíîâèòè", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
+       AUTORADIOBUTTON "&Встановити з диску", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Завантажити та встановити", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
        PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
 END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "Çàâàíòàæåííÿ..."
+CAPTION "Завантаження..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
     LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
-    PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
-CAPTION "Ïðî ïðîãðàìó..."
+CAPTION "Про програму..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       LTEXT "Ìåíåäæåð äîäàòê³â ReactOS\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
-       PUSHBUTTON "Çàêðèòè", IDOK, 133, 46, 50, 14
+       LTEXT "Менеджер додатків ReactOS\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
+       PUSHBUTTON "Закрити", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_TOOLTIP_INSTALL "Âñòàíîâèòè"
-       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Âèäàëèòè"
-       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Çì³íèòè"
-       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Íàëàøòóâàííÿ"
-       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îíîâèòè"
-       IDS_TOOLTIP_EXIT "Âèõ³ä"
+       IDS_TOOLTIP_INSTALL "Встановити"
+       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Видалити"
+       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Змінити"
+       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Налаштування"
+       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Оновити"
+       IDS_TOOLTIP_EXIT "Вихід"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APP_NAME "²ì\92ÿ"
-       IDS_APP_INST_VERSION "Âåðñ³ÿ"
-       IDS_APP_DESCRIPTION "Îïèñ"
+       IDS_APP_NAME "Ім’я"
+       IDS_APP_INST_VERSION "Версія"
+       IDS_APP_DESCRIPTION "Опис"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_INFO_VERSION "\nÂåðñ³ÿ: "
-       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nÎïèñ: "
-       IDS_INFO_PUBLISHER "\nÂèäàâåöü: "
-       IDS_INFO_HELPLINK "\nÏîñèëàííÿ ï³äòðèìêè: "
-       IDS_INFO_HELPPHONE "\nÒåëåôîí ï³äòðèìêè: "
-       IDS_INFO_README "\n²íôîðìàö³ÿ: "
-       IDS_INFO_REGOWNER "\nÇàðåºñòðîâàíèé âëàñíèê: "
-       IDS_INFO_PRODUCTID "\nID ïðîäóêòó: "
-       IDS_INFO_CONTACT "\nÊîíòàêòíà ³íôîðìàö³ÿ: "
-       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nÎíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿: "
-       IDS_INFO_INFOABOUT "\nÏðî ³íôîðìàö³ÿ: "
-       IDS_INFO_COMMENTS "\nÊîìåíòàð³: "
-       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nÂñòàíîâëåííÿ ìîâíèõ ëîêàö³é: "
-       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nÂñòàíîâèòè âèõ³äíèé êîä: "
-       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nÂèäàëèòè ðÿäîê: "
-       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÇì³íèòè øëÿõ: "
-       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nÂñòàíîâèòè äàòó: "
+       IDS_INFO_VERSION "\nВерсія: "
+       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nОпис: "
+       IDS_INFO_PUBLISHER "\nВидавець: "
+       IDS_INFO_HELPLINK "\nПосилання підтримки: "
+       IDS_INFO_HELPPHONE "\nТелефон підтримки: "
+       IDS_INFO_README "\nІнформація: "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nЗареєстрований власник: "
+       IDS_INFO_PRODUCTID "\nID продукту: "
+       IDS_INFO_CONTACT "\nКонтактна інформація: "
+       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nОновлення інформації: "
+       IDS_INFO_INFOABOUT "\nПро інформація: "
+       IDS_INFO_COMMENTS "\nКоментарі: "
+       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nВстановлення мовних локацій: "
+       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nВстановити вихідний код: "
+       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nВидалити рядок: "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nЗмінити шлях: "
+       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nВстановити дату: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_AINFO_VERSION "\nÂåðñ³ÿ: "
-       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nÎïèñ: "
-       IDS_AINFO_SIZE "\nÐîçì³ð: "
-       IDS_AINFO_URLSITE "\nÄîìàøíÿ ñòîð³íêà: "
-       IDS_AINFO_LICENCE "\n˳öåíç³ÿ: "
+       IDS_AINFO_VERSION "\nВерсія: "
+       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nОпис: "
+       IDS_AINFO_SIZE "\nРозмÑ\96Ñ\80: "
+       IDS_AINFO_URLSITE "\nДомашня сторінка: "
+       IDS_AINFO_LICENCE "\nЛіцензія: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_CAT_AUDIO "Àóä³î"
-       IDS_CAT_DEVEL "Ðîçðîáêà"
-       IDS_CAT_DRIVERS "Äðàéâåðè"
-       IDS_CAT_EDU "Íàâ÷àííÿ"
-       IDS_CAT_ENGINEER "Òåõí³êà"
-       IDS_CAT_FINANCE "Ô³íàíñè "
-       IDS_CAT_GAMES "²ãðè òà ðîçâàãè"
-       IDS_CAT_GRAPHICS "Ãðàô³êà"
-       IDS_CAT_INTERNET "²íòåðíåò ³ ìåðåæà"
-       IDS_CAT_LIBS "Á³áë³îòåêè"
-       IDS_CAT_OFFICE "Îô³ñ"
-       IDS_CAT_OTHER "²íøå"
-       IDS_CAT_SCIENCE "Íàóêà"
-       IDS_CAT_TOOLS "²íñòðóìåíòè"
-       IDS_CAT_VIDEO "³äåî"
+       IDS_CAT_AUDIO "Аудіо"
+       IDS_CAT_DEVEL "РозÑ\80обка"
+       IDS_CAT_DRIVERS "Драйвери"
+       IDS_CAT_EDU "Навчання"
+       IDS_CAT_ENGINEER "Техніка"
+       IDS_CAT_FINANCE "Фінанси "
+       IDS_CAT_GAMES "Ігри та розваги"
+       IDS_CAT_GRAPHICS "Графіка"
+       IDS_CAT_INTERNET "Інтернет і мережа"
+       IDS_CAT_LIBS "Бібліотеки"
+       IDS_CAT_OFFICE "Офіс"
+       IDS_CAT_OTHER "Інше"
+       IDS_CAT_SCIENCE "Наука"
+       IDS_CAT_TOOLS "Інструменти"
+       IDS_CAT_VIDEO "Відео"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APPTITLE "Ìåíåäæåð äîäàòê³â ReactOS"
-       IDS_SEARCH_TEXT "Ïîøóê..."
-       IDS_INSTALL "Âñòàíîâèòè"
-       IDS_UNINSTALL "Âèäàëèòè"
-       IDS_MODIFY "Çì³íèòè"
-       IDS_APPS_COUNT "K³ëüê³ñòü äîäàòê³â: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Ëàñêàâî ïðîñèìî â Ìåíåäæåð äîäàòê³â ReactOS!\n\n"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Âèáåð³òü êàòåãîð³þ çë³âà, à ïîò³ì âèáåð³òü ïðîãðàìè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ÷è âèäàëåííÿ.\nÑòîð³íêà ReactOS: "
+       IDS_APPTITLE "Менеджер додатків ReactOS"
+       IDS_SEARCH_TEXT "Пошук..."
+       IDS_INSTALL "Встановити"
+       IDS_UNINSTALL "Видалити"
+       IDS_MODIFY "Змінити"
+       IDS_APPS_COUNT "Kількість додатків: %d"
+       IDS_WELCOME_TITLE "Ласкаво просимо в Менеджер додатків ReactOS!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TEXT "Виберіть категорію зліва, а потім виберіть програми для встановлення чи видалення.\nСторінка ReactOS: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
-       IDS_INSTALLED "Âñòàíîâëåí³"
-       IDS_AVAILABLEFORINST "Äîñòóïí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ"
-       IDS_UPDATES "Îíîâëåííÿ"
-       IDS_APPLICATIONS "Äîäàòêè"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Îáåð³òü òåêó, ÿêà áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ çàâàíòàæåííÿ ïðîãðàì:"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Âè âêàçàëè íå³ñíóþ÷ó òåêó!"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "Âè ïîâèíí³ áóòè àäì³í³ñòðàòîðîì äëÿ çàïóñêó ""Ìåíåäæåðà ïðîãðàì ReactOS""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Âè ä³éñíî õî÷åòå âèäàëèòè äàí³ ïðî âñòàíîâëåíó ïðîãðàìó ç ðåºñòðó?"
-       IDS_INFORMATION "²íôîðìàö³ÿ"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Íå âäàëîñÿ âèäàëèòè äàí³ ïðî ïðîãðàìó ç ðåºñòðó!"
+       IDS_INSTALLED "Встановлені"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Доступні для встановлення"
+       IDS_UPDATES "Оновлення"
+       IDS_APPLICATIONS "Додатки"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Оберіть теку, яка буде використовуватися для завантаження програм:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Ви вказали неіснуючу теку!"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "Ви повинні бути адміністратором для запуску ""Менеджера програм ReactOS""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Ви дійсно хочете видалити дані про встановлену програму з реєстру?"
+       IDS_INFORMATION "Інформація"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Не вдалося видалити дані про програму з реєстру!"
 END